Executive Committee

Sha, Aimin Chang’an Univ. (Co-chair)

Fang, Yingwu Virginia DOT, USA (Co-chair)

Xie, Yongli Chang’an Univ. (Co-chair)

Han, Jie Univ. of Kansas, USA

Lee, K. Wayne The Univ. of Rhode Island

Mohammad, Louay Louisiana State Univ., USA

Wang, Kelvin Oklahoma State Univ., USA

Zaman, Musharraf Univ. of Oklahoma, USA

Zhou, Wei Ministry of Transport of the P.R. China,

Zhao, Xiangmo Chang’an Univ.

He, Shuanhai Chang’an Univ.

Organizing Committee

Wang, Hainian Chang’an Univ. (Co-chair)

You, Zhanping Michigan Technological Univ., USA (Co-chair)

Gao, Lu Univ. of Houston, USA

Li, Peng Chang’an Univ.

Liu, Yu Chang’an Univ.

Shen, Shihui Pennsylvania State Univ., USA

Shi, Xianming Washington State Univ. USA

Wen, Haifang Washington State Univ., USA

Yu, Xiong Case Western Reserve Univ., USA

Zhang, Hongguang Chang’an Univ.

  

International Advisory Committee

Al-Qadi, Imad L. Univ. of Illinois at Urbana Champaign, USA

Bhasin, Amit Univ. of Texas at Austin, USA

Birgission, Bjorn Aston Univ., UK

Buttlar, William G. Univ. of Illinois at Urbana Champaign, USA

Chen, Jingyun Dalian Univ. of Tech.

Di Benedetto, Herve Univ. of Lyon, France

Fwa, TienFang  National Univ. of Singapore, Singapore

Hamzah, Meor Othman Univ. Sains, Malaysia

Huang, Xiaoming Southeast Univ.

Huang, Wei-Hsing National Central Univ.

Kim, Richard North Carolina State Univ., USA

Ling, Jianming Tongji Univ.

Liu, Xueyan TU Delft, Netherlands

Loizos, Andreas National Technical Univ. of Athens, Greece

Masad, Eyad Texas A&M Univ. at Qatar, Qatar

Oeser, Markus RTWH Aachen Univ., Germany

Pellinen, Terhi Aalto Univ., Finland

Pratico, Filippo Mediterranea Univ. of Reggio Calabria, Italy

Scarpas, A.(Tom) TU Delft, Netherlands

Sun, Lijun Tongji Univ.

Tang, Boming Chongqing Jiaotong Univ.

Tayabji, Shiraz Applied Research Associates, Inc., USA

Tia, Mang Univ. of Florida, USA

Tighe, Susan Univ. of Waterloo, USA

Tsai, James Georgia Institute of Tech., USA

Tutumluer, Erol Univ. of Illinois at Urbana Champaign, USA

Uddin, Waheed Univ. of Mississippi, USA

Wang, Linbing Virginia Polytechnic Institute and State Univ., USA

Steinauer, Bernhard RTWH Aachen Univ., Germany

Wu, Shaopeng Wuhan Univ. of Tech.

Zhang, Xiaoning South China Univ. of Tech.

Zhang, Zhongjie Louisiana Transportation Research Center, USA

Zheng, Jianlong Changsha Univ. of Science & Tech.

Technical Committee

Wu, Chung Virginia DOT, USA (Co-chair)

Zheng, Junjie Huazhong Univ. of  Science & Tech. (Co-chair)

Bai, Qiang Chang’an Univ.

Chang, George The Transtec Group, Inc. USA

Chen, Huaxin Chang’an Univ.

Chen, Jianfeng Tongji Univ.

Chen, Jian-Shiuh National Cheng Kung Univ.

Chen, Yu Chang’an Univ.

Erkens, Sandra TU Delft, Netherlands

Fini, Elham H. North Carolina A&T State Univ., USA

Hao, Peiwen Chang'an Univ.

Huang, Baoshan Univ. of Tennessee, USA

Huang, Jie Univ. of Texas at San Antonio , USA

Huang, Shin-Che Western Research Institute, USA

Huang, Zhiyi Zhejiang Univ.

Ji , Jie Beijing Univ. of Civil Engineering and Architecture

Jiang, Gang Nanjing Univ. of Tech.

Kim, Yong-Rak Univ. of Nebraska, USA

Lei, Huayang Tianjin Univ.

Leng, Zhen The Hong Kong Polytechnic Univ.

Li, Fen Wuhan Univ. of Tech.

Li, Ningyuan, Univ. of Waterloo, Canada

Li, Xinjun FHWA, Turner-Fairbank Highway Research Center, USA

Ling, Tianqing Chongqing Jiaotong Univ.

Liu, Jenny Univ. of Alaska, Fairbanks

Liu, Xiaoming Hunan Univ.

Qiu, Shi Beijing Univ. of Tech.

Shi, Wei Qingdao Technological Univ.

Shen, Aiqin Chang’an Univ.

Shen, Shuilong Shanghai Jiaotong Univ.

Tan, Yiqiu Harbin Institute of Tech.

Tian, Bo Research Institute of Highway Ministry of Transport

Wang, Dawei RWTH Aachen Univ., Germany

Wang, Duanyi South China Univ. of Tech.

Wang, Xingju Shijiazhuang Tiedao Univ.

Wang, Xudong Research Institute of Highway Ministry of Transport

Wang, Yuhong Hong Kong Polytechnic Univ.

Wu, Hao Central South Univ.

Yang, Xu Michigan Tech. Univ. USA

Yang, Sanqiang Heibei Univ.

Yao, Hui Michigan Tech. Univ. USA

Zha, Xudong, Changsha Univ. of Science & Tech.

Zhang, Jinxi Beijing Univ. of  Tech

Zhang, Wuyu Qinghai Univ.


Host Organizations
Sponsor
Co-Sponsor
Cooperating Organizations
back